ADVOCATES
NAME STD CODE OFFICE RESIDENCE
 KESAVAN, K.K.M.   2274300  
 MUTHUSAMY, A.C.   2274414, 2274515  
 RANGANATHAN, E.D.   2212490  
KANAGASABAPATHY, S (G.P.)   98427 62666  
KANAGASABAPATHY, S (G.P.)   93641 14888  
KANAGASABAPATHY, S (G.P.)   2274686, 6501292  
PALANIKUMAR, R (G.P.)   98427 67755  
SELVAKUMARA CHINNAIYAN -   2265151 2252163, 2267289
SRINIVASAN, S. R. 04295   220057, 221088